System zarządzania produkcją IPOsystem

UIBS Teamwork to wspólne przedsięwzięcie zespołu programistów, managerów odpowiedzialnych za organizację pracy i optymalizację procesów oraz technologów specjalizujących się w produkcji przemysłowej. Istotnym aspektem działania firmy są prace badawcze i rozwojowe w zakresie mechanizmów decyzyjnych w złożonych procesach projektowych, kreatywnych, produkcyjnych i zarządczych oraz w zakresie metod i narzędzi autonomicznego sterowania zasobami i interakcji SYSTEM AI-Człowiek–Maszyna oraz Maszyna-SYSTEM AI–Maszyna. Wynikiem tych prac jest innowacyjny system zarządzania produkcją IPOsystem. IPOsystem™ jest pierwszym na świecie systemem klasy ADS (Autonomiczny System Decyzyjny), opartym o mechanizmy wąskiej sztucznej inteligencji, w którym planowanie produkcji i zarządzanie zasobami odbywa się nie poprzez harmonogramowanie produkcji, ale poprzez inteligentny mechanizm decyzyjny. IPOsystem™, bez udziału planistów i osób dozoru bezpośredniego(!) na halach produkcyjnych, podejmuje optymalne decyzje dotyczące kolejności realizacji i doboru zasobów dla poszczególnych czynności technologicznych. System na bieżąco, samodzielnie zarządza pracą pracowników i maszyn, uwzględniając w czasie rzeczywistym wszystkie zmiany dotyczące stanu tych zasobów i aktualnej sytuacji na hali produkcyjnej. W przypadku jakichkolwiek odstępstw od założeń normowych, system bezzwłocznie, w przeciągu kilku sekund, wprowadza korekty i dokonuje dodatkowych optymalizacji. Każdy pracownik, po zgłoszeniu się do systemu, otrzymuje natychmiast polecenie realizacji operacji technologicznej optymalnej na moment jej wydania. Uzyskujemy w ten sposób sterowanie produkcją z najefektywniejszą ścieżkę realizacji wszystkich zleceń produkcyjnych i maksymalnym wykorzystaniem dostępnego czasu pracy pracowników i maszyn. IPOsystem zapewnia automatyczną rejestrację wszystkich realizowanych operacji na halach produkcyjnych (powstaje rzeczywisty obraz funkcjonowania obszaru produkcji) i umożliwia przygotowanie szeregu analiz niezbędnych w procesach Lean Management i Kaizen. System na bieżąco kontroluje czas toczących się prac i w czasie rzeczywistym informuje nadzorujących produkcję o każdym przekroczeniu założonego na daną operację czasu pracy i realizacji pracy z niższą niż założono wydajnością. Zarządzanie produkcją oparte o mechanizm decyzyjny i bezpośrednie, autonomiczne sterowanie zasobami zmienia obowiązki kadry zarządzającej. Po wdrożeniu IPOsystem jej głównym zadaniem staje się nadzór nad pracą systemu w miejsce prac planistycznych, logistycznych i czynności bezpośredniego przydzielania zadań. Osoby zarządzające zyskują czas oraz rzetelne dane umożliwiające opracowanie szczegółowych analiz, optymalizację procesów i realizację szeroko pojętych działań usprawniających. IPOsystem optymalizuje funkcjonowanie całej organizacji – samodzielnie zarządza pracownikami bezpośrednio produkcyjnymi, pracownikami transportu wewnętrznego, magazynu, zaopatrzenia i kontroli jakości, służb utrzymania ruchu. Jednocześnie bardzo upraszcza zarządzanie przedsiębiorstwem. System zapewnia wzrost wydajności obszaru produkcji przedsiębiorstwa o minimum 10-30% po roku od jego uruchomienia niezależnie od charakteru produkcji (system do tej pory wdrożyły firmy o produkcji jednostkowej, mieszanej i masowej). Każda z firm, która wdrożyła system poprawiła wydajność, zwiększyła zyskowność i skróciła terminy dostaw. Osiągnęły one dotychczas niedostępny dla nich poziom funkcjonowania. Dane kontaktowe: UIBS Teamwork Sp. z o.o. ul. Por. K. Ogrodowskiego 27 44-203 Rybnik Tel: +48 32 722 86 08 Fax: +48 32 722 86 09 www.iposystem.com.pl